DZWOŃ I ZAMAWIAJ : 17 859 16 00           Głogów Młp. ul. Piłsudskiego 8 (osiedle Niwa) PIZZERIA.GUSTO@OP.PL

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
(obowiązuje od 20.03.2023)
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Serwis internetowy pod adresem pizzeriagusto – Ngastro (lsisoftware.net) działający pod firmą DR Invest s.c. Damian Drupka, Rafał Kramarz 36-060 Głogów Małopolski ul Piłsudskiego 8 NIP 5170284387 REGON 180412763 wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zwana dalej Operator.
Słowniczek
2. W rozumieniu niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności:
a) Konsument – oznacza osobę fizyczną (która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,składającą zamówienie lub korzystającą w inny sposób z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem 105.pl lub aplikacji mobilnej Pizzeria 105 znajdującego się na platformie Google Play.
b) Serwis – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem pizzeriagusto – Ngastro (lsisoftware.net) (wraz z wszystkimi podstronami), za pośrednictwem którego świadczone są Usługi
c) Aplikacja Aplikacja dla systemu operacyjnego Android, dostępna do pobrania przez Użytkownika za pośrednictwem platformy Google Play, instalowane w pamięci Urządzenia końcowego Użytkownika, za pomocą której świadczona jest Usługa.
d) Restauracja – lokal gastronomiczny, należący do Restauratora.
e) Restaurator – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, świadcząca na mocy odrębnej umowy z Operatorem usługi dostawy Posiłków z Restauracji do Użytkowników na warunkach określonych w Regulaminie.
e) Użytkownik – oznacza osobę fizyczną (która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składającą zamówienie lub korzystającą w inny sposób z Serwisu lub aplikacji
f) Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Restauratorem a Użytkownikiem z wykorzystaniem Serwisu lub Aplikacji na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
g) Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Użytkownika, nakierunkowane bezpośrednio na zawarcie umowy sprzedaży Posiłków, określające w szczególności rodzaj i liczbę Posiłków; Zamówienie składane jest przez Użytkownika u Restauratora za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.
h) Usługa – oznacza usługę świadczoną przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji, która polega na zapewnieniu możliwości korzystania z szeregu funkcjonalności w ramach Serwisu i Aplikacji, w szczególności składania Zamówień.
i) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 933, z późn. zm.).
j) Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 67, z późn. zm.).
k) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
l) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, z późn. zm.).
m) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030).
3. Użytkownik, aby złożyć zamówienie powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować postanowienia w nim zawarte.
4. Informacje zaprezentowane w Serwisie względem Użytkowników nie będących konsumentami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
5. Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkowników Usług polegających w szczególności na umożliwieniu składania Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji Zamówień Posiłków znajdujących się w ofercie poszczególnych Restauracji i zawierania w tym przedmiocie Umów sprzedaży z prowadzącymi je Restauratorami.
6. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Regulamin określa w szczególności:
a) warunki i zasady składania przez Użytkowników Zamówień
b) warunki i zasady zakładania Konta Klienta
c) zasady zawierania Umów sprzedaży Posiłków.
8. Operator nie jest stroną Umów sprzedaży Posiłków znajdujących się w ofercie danej Restauracji zawieranych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji. Stronami takich Umów sprzedaży są Użytkownik oraz Restaurator prowadzący wybraną przez Użytkownika Restaurację.
9. Operator udostępnia jedynie Użytkownikowi narzędzia w postaci Serwisu oraz Aplikacji umożliwiające zawieranie z Restauratorem Umów sprzedaży Posiłków. Operator nie jest również pośrednikiem w przekazywaniu oświadczeń woli Użytkownika i Restauratora.
10. W ramach Serwisu oraz Aplikacji Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 2 Obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w sposób nie zakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu oraz Aplikacji;
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie oraz Aplikacji niezamówionej informacji handlowej (spam); dodawanie przez Użytkownika do treści Zamówienia jakichkolwiek informacji naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub treści o charakterze reklamowym, a także podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
c) korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
d) korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora / Restauratorów, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu oraz Aplikacji jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści, w tym zdjęć i opisów Posiłków, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez uprawniony podmiot.
f) Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu oraz Aplikacji, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu oraz Aplikacji, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu oraz Aplikacji lub Usług oferowanych w ramach Serwisu oraz Aplikacji, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
a) podał w trakcie składania Zamówienia dane osobowe niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu lub Aplikacji;
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminu lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub Aplikacji lub godzące w dobre imię Operatora / Restauratorów.
§ 3 Zakładanie konta
1. Dokonanie Rejestracji i założenie Konta przez Użytkownika pozwala na:
a) wybór opcji automatycznego uzupełnienia danych w procesie składania Zamówienia;
b) podgląd historii zamówień;
c) ponowne zamówienie na bazie zamówienia z historii (pod warunkiem, że wszystkie zawarte w nim produkty są nadal dostępne w ofercie).
2. Rejestracja jest dobrowolna oraz bezpłatna.
3. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie Serwisu oraz w Aplikacji, a następnie zaakceptować Regulamin oraz potwierdzić Rejestrację.
4. Podczas procesu Rejestracji Użytkownik, wypełniając formularz rejestracyjny, który dostępny jest na stronie Serwisu oraz w Aplikacji, zobowiązany jest do wyboru Loginu oraz Hasła, umożliwiających Użytkownikowi logowanie (dostęp) do indywidualnego Konta (przy czym możliwe jest również logowanie z wykorzystaniem Loginu oraz Hasła, wykorzystywanych przez Użytkownika w ramach innych serwisów internetowych). Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy Hasła do swojego indywidualnego Konta powiązanego z Loginem. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom trzecim swojego hasła dostępu do Konta.
5. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.
§ 4 Składanie Zamówień
1. Przedmiotem Zamówień mogą być Posiłki prezentowane przez poszczególne Restauracje za pośrednictwem Serwisu.
2. Informacje o dostępnych Posiłkach prezentowane przez poszczególne Restauracje za pośrednictwem Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert przez Użytkowników.
3. Zaproszenie do składania ofert prezentowane w Serwisie przez poszczególne Restauracje zawiera dane adresowe Restauracji oraz menu wraz z aktualnym cennikiem.
4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
5. Poszczególne Restauracje określają obszar, w ramach którego Zamówienie może zostać zrealizowane. Jeżeli Użytkownik wskaże jako miejsce dostawy Zamówienia adres znajdujący się poza określonym przez Restaurację obszarem, zostanie poinformowany, że realizacja Zamówienia przez wybraną Restaurację nie jest możliwa.
6. Ceny zawarte w cennikach Restauracji podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
7. Zamówienie należy złożyć poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Serwisu:
a) po zalogowaniu się Użytkownika do Konta lub utworzeniu takiego Konta
b) bez logowania, podając dane osobowe niezbędne do złożenia Zamówienia.
8. W formularzu Zamówienia należy podać: imię, nazwisko, adres dostawy, telefon oraz adres mailowy.
9. Użytkownik powinien wybrać Restaurację, z którą będzie zawierał Umowę sprzedaży Posiłku, zamawiane Posiłki (ich rodzaj oraz ilość), formę płatności oraz rodzaj dostawy. W przypadku skorzystania z kuponu rabatowego Użytkownik powinien użyć funkcji „Mam Kupon” i wpisać kod rabatowy we wskazane pole w ramach Serwisu.
9. Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Serwisu następuje w wyniku wysłania Zamówienia. Wysłanie Zamówienia następuje po akceptacji i potwierdzeniu przez Użytkownika wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę”. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym w zakresie wyboru Posiłku. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w ramach Serwisu.
11. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego i jest przesyłane przez system informatyczny Serwisu wraz z koniecznymi do realizacji Zamówienia danymi osobowymi Użytkownika do wybranego przez niego Restauratora.
12. Po otrzymaniu przez Użytkownika informacji o przyjęciu Zamówienia w formie komunikatu wyświetlanego na stronie Serwisu oraz wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, zostaje zawarta Umowa sprzedaży Posiłku między Użytkownikiem, a wybranym przez niego Restauratorem.
13. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych w formie przedpłaty kartą kredytową lub poprzez płatności internetowe – w chwili autoryzacji karty,
b) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Użytkownika będącego konsumentem.
14. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Posiłku następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz pozostałych wymaganych informacji.
15. Zamówienia realizowane są w cenach obowiązujących w chwili składania Zamówienia. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Posiłków z chwili składania Zamówienia.
16. W przypadku sprzedaży dokonywanej w ramach ogłaszanych promocji Operator / Restauratorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych, czasowych lub innych ograniczeń w sprzedaży Posiłków. Ograniczenia, o których mowa powyżej określane są w warunkach promocji.
17. Maksymalny czas realizacji zamówienia to 180 minut, liczony od potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
§ 5 Płatności
1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
a) gotówką, bezpośrednio do rąk dostawcy w chwili odbioru przedmiotu Zamówienia,
b) kartą, bezpośrednio dostawcy w chwili odbioru przedmiotu Zamówienia,
c) w formie płatności elektronicznej w systemie Przelewy24 o ile wybrana przez Użytkownika Restauracja akceptuje taką formę płatności. Płatność elektroniczna jest uznana za dokonaną w momencie otrzymania przez system informatyczny Serwisu potwierdzenia akceptacji transakcji przez dostawcę usług płatniczych pośredniczącego w danej operacji transferu środków płatniczych
§ 6 Uprawnienie do odstąpienia od umowy oraz rękojmia
1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie może zostać złożone pisemnie poprzez wysyłanie stosownego formularza odstąpienia załączonego w niniejszym regulaminie na adres lokalu Restauratora, z którym Użytkownik zawarł Umowę sprzedaży.
2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży następuje poprzez poinformowanie Restauratora, z którym Konsument zawarł Umowę sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
3. Restaurator niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy w sytuacji, gdy konsument złożył to oświadczenie drogą elektroniczną.
4. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło odebranie Posiłku przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Restaurator dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym ewentualnych kosztów dostarczenia Posiłku. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Posiłku inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Restauratora, Restaurator nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Restaurator dokonuje zwrotu świadczenia konsumenta nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy przelewem bankowym na konto wskazane przez Użytkownika. Restaurator zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Restauratorowi dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Dlatego zasadniczo zalecamy, jeśli to możliwe, zwrot towaru w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim otrzymano go od Restauratora. Prosimy, jeśli to możliwe, o odsyłanie towaru w opakowaniu oryginalnym wraz z paragonem fiskalnym lub podpisaną fakturą korygującą, jednakże brak opakowania, ani załączenia tych dokumentów, jak również zmiany w towarze nie wpływają na realizację prawa do odstąpienia od umowy.
7. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Użytkownik. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 50 złotych.
8. Zwroty towaru razem z oświadczeniem o odstąpieniu prosimy kierować na adres podany w Serwisie przez konkretnego Restauratora, z którym Konsument zawarł Umowę sprzedaży. Użytkownik dokonuje zwrotu towaru do Restauratora na swój koszt, Restaurator nie odbiera paczek nadanych za pobraniem.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.
10. Restaurator będący stroną Umowy sprzedaży odpowiada, jako sprzedawca, wobec Konsumenta za zgodność Posiłku z umową, w zakresie określonym Kodeksem cywilnym.
11. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) o świadczenie usług, jeżeli restaurator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
W związku z tym prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku takich posiłków jak np. pizza, sałatki, kebaby, itp.; przysługuje natomiast w przypadku innych artykułów znajdujących się w ofercie poszczególnych Restauracji, które przez swój charakter mogą zostać zwrócone Restauratorowi w niezmienionej postaci.
§ 7 Reklamacje
1. Celem złożenia reklamacji należy skontaktować się z Restauratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Reklamacje można również składać poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie na każdej stronie restauracji. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko lub nazwę zamawiającego, numer zamówienia, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać żądanie. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.
2. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na podany adres poczty elektronicznej, a w przypadku zgłoszenia reklamacji tradycyjną pocztą na adres zamieszkania Użytkownika, chyba że podał również swój adres poczty elektronicznej.
3. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator lub Restaurator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
4. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji można kierować pocztą elektroniczną na adres: biuro@e-gusto.pl oraz telefonicznie poprzez infolinię dostępną pod numerem 698-862-020 w godziniach od 8:00 do 16:00
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności firmy DR Invest s.c. Damian Drupka, Rafał Kramarz
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z usług świadczonych drogą elektroniczną dla Użytkownika nie będącym konsumentem, jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Restauratora. Punkt ten nie dotyczy konsumentów. Użytkownik może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Użytkownik będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
3. Wprowadzane do Regulaminu zmiany dotyczą tylko tych Użytkowników, którzy złożą zamówienie po wejściu zmiany w życie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie siedmiu dni od zamieszczenia ich w Serwisie 105.pl. Wobec Użytkowników którzy złożyli zamówienie przed wejściem w życie zmiany, stosuje się niezmieniony regulamin w brzmieniu obowiązującym przed zmianą. Użytkownicy Ci mogą jednak oświadczyć, iż chcą by zastosowano wobec nich regulamin w nowym brzmieniu, w takim przypadku strony zgodnie dokonują zmiany wiążącej ich umowy sprzedaży lub umowy o dzieło.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 398, 650), ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta ( z 2018 r. poz. 650), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: z 2018 r. poz. 650).
5. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
7. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług.
8. Operator zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronach internetowych Serwisu. Za doręczenie tekstu Regulaminu uważa się udostępnienie jego treści na stronach internetowych Serwisu.
9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.
10. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach internetowych Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
1.Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem: pizzeriagusto – Ngastro (lsisoftware.net) , zwanym dalej Serwisem internetowym, jest DR Invest s.c. Damian Drupka, Rafał kramarz z siedzibą pod adresem: ul. ul. Piłsudskiego 8 36-060 Głogów Małopolski, NIP 517-028-43-87
2.Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a jako Administrator Danych Osobowych wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
3.W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
a)imię i nazwisko, nazwa firmy – dane takie mogą być przetwarzane, gdy zostaną Państwo zarejestrowani jako użytkownicy Serwisu internetowego przekazują nam Państwo swoje imię i nazwisko za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym w celu skorzystania z naszej oferty,
b)numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony (w tym także jako klientów lub potencjalnych klientów), a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularzy kontaktowych lub poczty tradycyjnej, w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku z realizacją usług na Państwa rzecz, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na pytania związane z naszą ofertą,
c)adres e-mail – może on być przetwarzany, gdy przekazują nam Państwo (w tym także jako klienci lub potencjalni klienci) swój adres e-mail w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularzy kontaktowych, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym; poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie usług, z których będą Państwo korzystać w ramach Serwisu internetowego, kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowanymi usługami; jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie treści marketingowych lub zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysyłać do Państwa kilka razy w miesiącu informacje handlowe,
e)adres IP urządzenia lub identyfikator przeglądarki – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
f) ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników Serwisu internetowego (w tym jako klientów lub potencjalnych klientów) za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
4.Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w przypadkach w nim określonych, w tym w szczególności:
a)w celu realizacji usług zamówionych przez Państwa w naszym Serwisie internetowym,
b)w celu odpowiedzi na Państwa pytania oraz umożliwienie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego,
c)w celu prowadzenia przez Państwa Konta w naszym Serwisie internetowym; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane, aby ułatwić Państwu w przyszłości korzystanie z usług dostępnych w ramach naszego Serwisu internetowego do momentu wyrejestrowania (usunięcia Konta),
d)w celu wysyłania treści marketingowych oraz handlowych, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody,
e)w celu realizowania usługi poprzez wysyłkę newslettera – informujemy o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, mogą Państwo zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo z niej wypisać.
5.Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
6.Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
7.Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej.
8.Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 3 i 4 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na nas jako Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa, z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 10 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte) lub gdy usługa, którą wykonujemy, ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).
9.Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
10.Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, lub
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub
d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania – np. w przypadku świadczenia usługi newslettera.
11.Dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO
12.Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
13.W zakresie danych dotyczących w szczególności IP lub identyfikatora przeglądarki internetowej, w przypadku korzystania przez Administratora z produktów Google (Mapy) – powyższe dane są przetwarzane na zasadach współadministracji z Google Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem: 4 Barrow St, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (Google Building Gordon House).
Jeżeli w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, miałoby miejsce przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, odbywa się to na zasadach określonych w pkt. 11.
14.Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania następującym podmiotom:
a)świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy,
b)świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu internetowego.
15.Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora w rozumieniu przepisów RODO.
16.Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:
a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
h) w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 10 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
i) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
j) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO,
z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
17.Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę użyć właściwych zakładek w Serwisie internetowym, które pozwalają usunąć Państwa konto i zgromadzone dane lub proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 18 poniżej.
18.Jako Administrator powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest Dominika Jasińska. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@e-gusto.pl lub w formie pisemnej na następujący adres: ul Piłsudskiego 8, Głogów Małopolski 36-060
19.W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
a)dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
b)zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
c)przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
d)wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
20.Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
21.Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i wobec których również jesteśmy Administratorem ich danych osobowych, w tym w szczególności w odniesieniu do naszych klientów, kontrahentów, subskrybentów newslettera, odbiorców treści marketingowych, oraz uczestników organizowanych przez nas programów lojalnościowych czy programów partnerskich.
22.W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.